Beton en Staal

Als je niet alleen gangbare constructieprincipes en –methoden wilt kunnen toepassen, maar ook niet-alledaagse toepassingen en problemen onderkennen en oplossen, dan ben je bij de opleiding Beton- en Staaltechniek aan het goede adres.

Constructief ontwerpen op topniveau

Het diploma maakt je heel interessant voor staalconstructiebedrijven, prefab betonleveranciers, constructieafdelingen van ingenieurs- en ontwerpbureaus.

Start: september 2019

Doel deeltijdopleiding Beton en Staal

De studierichting Beton- en Staaltechniek leidt op voor de diploma’s Betonconstructeur- HTI en Staalconstructeur-HTI. De gediplomeerde constructeur-HTI kan gangbare constructieprincipes en methoden op doordachte wijze in een ontwerp toepassen. Tevens bezit de constructeur- HTI de basiskennis en vaardigheden om niet alledaagse toepassingen en problemen te signaleren en weet hij/zij vervolgens daarvoor ook de oplossing te vinden.

Met de opleidingen wordt beoogd afgestudeerde HBO-ers op te leiden tot zelfstandig ontwerpend en uitwerkend constructeur voor woningbouw, utiliteitsbouw en eenvoudige ‘droge’ civiele bouw.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Meer informatie

Voor wie is de deeltijd opleiding Beton en Staal

Je werkt bij een adviesbureau voor constructies, architectenbureau, constructie- en/of aannemersbedrijf of overheidsinstelling.

Studieprogramma HBO opleiding Beton en Staal

De opleiding Beton- en Staaltechniek duurt twee jaar en je kunt je opleiding afsluiten als Betonconstructeur of Staalconstructeur. Maar let op: je kunt beide opleidingen ook combineren. In beide studiejaren zijn de algemene vakken namelijk hetzelfde, waardoor je met behulp van vrijstellingen beide diploma’s kunt behalen.

Ben je MBO’er dan kun je alvorens de tweejarige studie beton- en staalconstructeur te gaan volgen gebruikmaken van het ‘instapjaar’. Na met een goed resultaat dit jaar te hebben afgerond, kun je beginnen in het eerste jaar Beton- of Staaltechniek.

Constructeursregister

Als je de Beton en Staal opleidingen afrondt verzamel je punten waarmee je je kunt inschrijven in het Constructeursregister. Indien je ofwel Beton, ofwel staal volgt, krijg je 120 punten. Indien je beide volgt, krijg je 150 punten. Deze puntenaantallen zijn als aanvulling op een HBO opleidingen voldoende voor het predicaat Registerconstructeur (RC).

Tijdsinvestering

Je hebt elk jaar achttien klassikale lesdagen – om de twee weken op zaterdag – en je moet elke week op acht tot tien uur zelfstudie rekenen, ook in de weken dat je niet naar de opleiding komt. Zie voor het afnemen van examens het lesrooster.

Kosten Beton en Staal 2019-2020 - nieuwe studenten

Intake assessment en inschrijving € 155,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode    lesgeld inclusief examen   herexamen 
eerste jaar  BS-1  € 3.750,-   € 155,-
tweede jaar beton    BC-2 € 3.950,-   € 155,-
derde jaar beton BC-3 € 3.950,-   € 255,- 
tweede jaar staal  SC-2 € 3.950,-   € 155,- 
derde jaar staal SC-3 € 3.950,-  € 255,- 

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van BTW.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Beton en Staal

Uw afdelingshoofd is Anton Driesse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Vakken Beton en Staal

Eerste studiejaar 

Wiskunde 1

De wiskunde bestaat uit meetkunde, oplossen van diverse typen vergelijkingen en ongelijkheden goniometrie, functiebegrip en functieonderzoek, eenvoudige integraal- en differentiaalrekening, complexe getallen. Het wiskundeonderwijs is voor een deel computerondersteund met gebruikmaking van het programma Maple.

Mechanica 1 De mechanica bestaat uit de wetten van Newton, evenwicht van systemen, liggertheorie en snedenkrachten, en analyse van statisch bepaalde constructies.

Tweede studiejaar BC2/SC2

Wiskunde 2

De wiskunde bestaat uit analyse, integraal- en differentiaalrekening (hogere afgeleiden, macht- en logfuncties, cyclometrische functies), toepassingen van integraalrekening in berekeningen van oppervlakten, inhouden, booglengten, zwaartepunten en traagheidsmomenten (bijvoorbeeld: de stijfheid van een balkprofiel), alsmede eenvoudige differentiaalvergelijkingen voor doorbuiging van balken en knikbelasting. Het wiskundeonderwijs is deels computerondersteund met gebruikmaking van het programma Maple.

Mechanica 2

De mechanica bestaat uit klassieke toegepaste mechanica, elasticiteitsleer (o.a. vergelijking elastische lijn en cirkel van Mohr), plasticiteitleer, liggertheorie, portaal- en vakwerkanalyse van statisch bepaalde en statisch onbepaalde constructies met directe methoden.

Bouwregelgeving & ontwerpeisen

Het vak bouwregelgeving en ontwerpeisen behandelt de voor het ontwerpen van constructies relevante onderdelen uit het bouwbesluit en geeft een overzicht van de geldende normen (Eurocodes en een vergelijking met de NEN), regelgeving en richtlijnen. Ook wordt behandeld de veiligheidsfilosofie van het ontwerp van constructies, de veiligheidsklassen, de gebouwtypen, en de belastingfactoren, de aan te houden belastingen, brandveiligheidseisen, trillings- en vervormingseisen etc.

Staalconstructies 2

Het vak staalconstructies behandelt de materiaalsoorten en -eigenschappen en ontwerpaspecten van moderne staalconstructies, onder andere ontwerp en normcontroles (NEN-EN 1993-1-1, 5 en 8) van liggers en portalen (plasticiteit), spanten, vakwerken en stabiliteit (knik). Ook komen staal- en betonconstructies aan de orde.

Betonconstructies 2

Het vak betonconstructies behandelt enige ontwerpaspecten, eenvoudige berekeningsmethoden en normcontroles (NEN-EN 1992-1-1 met verwijzingen naar NEN 6720) van ter plaatse gestorte betonnen balken, kolommen, portalen en vloeren.

Derde studiejaar BC3/SC3

Wiskunde 3

De wiskunde bestaat uit vectorrekening, lineaire algebra (stelsels vergelijkingen, matrixalgebra), statistiek en toepassingen in de stijfheidsberekeningen, model fitten en nauwkeurigheid, en de numerieke wiskunde (o.a. numerieke differentiatie en integratie, en concepten uit de eindige-elementen methodes). Het wiskundeonderwijs is voor een deel computerondersteund met gebruikmaking van het programma Maple.

Mechanica 3

De mechanica bestaat uit klassieke toegepaste mechanica, elasticiteitsleer, liggertheorie, portaal- en vakwerkanalyse met directe methoden, arbeidsmethoden en de eindige elementenmethode. Ook grondmechanica en dynamica van constructies komen aan de orde.

Staalconstructies 3

Het vak staalconstructies behandelt de ontwerpaspecten van moderne staalconstructies, onder andere ontwerp en norm-controles (NEN-EN 1993-1-1, 5 en 8) van staven, verbindingsontwerp, vakwerken, stabiliteit van onderdelen en van gebouwsystemen.

Betonconstructies 3

Het vak betonconstructies behandelt de theorie van de zgn. betonmechanica en de ontwerpaspecten, berekeningsmethoden en normcontroles (NEN-EN 1992-1-1 met verwijzingen naar NEN 6720) van ter plaatse gestorte betonnen balken, kolommen, portalen, vloeren en stabiliteitssystemen van gebouwen. Ook ontwerp van prefab-beton elementen komt aan de orde.

Betontechnologie en uitvoering

In het vak betontechnologie en uitvoering komt aan de orde: betonmortel/mengselontwerp, betonuitvoering- en bekistingtechnologie en betonschademechanismen en reparatiemethoden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen eerste of tweede jaar

De opleiding Beton- en Staaltechniek is geschikt voor wie een MBO- of een HBO-opleiding heeft afgerond.

Om in te stromen in het tweede jaar heb je een HBO opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek afgerond. Nadat je met goed gevolg het tweede jaar hebt afgesloten kun je aan het derde en laatste jaar beginnen. Wie een universitaire studie heeft gedaan, kan individueel advies krijgen over een passend opleidingstraject.

Omdat per student het kennisniveau op het gebied van Wiskunde en Mechanica verschilt, maakt elke student die zich inschrijft voor de opleiding Beton en Staal, een entreetoets. Met deze toets wordt het kennisniveau op deze vakgebieden inzichtelijk gemaakt. Wanneer je een voldoende score behaalt, en daarmee dus aantoont dat je over de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van Wiskunde en Mechanica beschikt, krijg je vrijstelling voor het eerste jaar. Je start dan direct in het tweede jaar Beton- of Staalconstructeur. Op het moment dat je een onvoldoende score haalt en dus nog niet over het vereiste basisniveau beschikt, begin je in het eerste jaar. Deelname aan de entreetoets vormt een verplicht onderdeel van de opleiding en de uitslag van deze entreetoets is bindend.

Binnen de studierichting Beton- en Staaltechniek kiest de student direct voor of betonconstructie of staalconstructie als studierichting (BC of SC). Mocht een student het diploma van beide richtingen willen behalen, dan kan dat na het afsluiten van de eerst gekozen studierichting met een diploma in één vervolgjaar. Voor dit vervolgjaar krijgt de student vrijstelling van de algemene vakken, die voor beton- en staalconstructie gelijk zijn. Binnen dit ene jaar worden dan alleen de specifieke beton- of staalconstructie vakken gevolgd.