HTI, Betonvereniging en Bouwen met Staal starten Bouwtechniek Academie

woensdag 03 september 2014 13:18

De MSEng-opleidingen betonconstructeur en staalconstructeur van de Bouwtechniek Academie staan garant voor het vergroten van kennis, zodat je je in het constructeursvak kunt ontwikkelen. Via de intensieve en functioneel toepasbare studie werk je toe naar het diploma Master of Structural Engineering (MSEng). Met dit diploma ben je in staat vakkennis creatief toe te passen op vele en vaak unieke constructieve problemen.

Deeltijdopleiding

Het programma is bestemd voor enthousiaste en talentvolle afgestudeerde HTI’ers. Succesvol ontwerpen en construeren vereist een optimale beheersing van de materie. Daarom is het belangrijk dat de je als aankomend constructief ontwerper beschikt over een flinke dosis praktijkervaring en een functie in de constructieve sector, zodat je de theorie direct kunt toepassen en toetsen in de praktijk. In ruim een jaar wordt, aansluitend aan je HTI-opleiding, een omvangrijke hoeveelheid theoretische en praktische kennis gedoceerd. Direct daarna werk je aan je afstudeeropdracht. Op deze manier bereik je binnen twee jaar na je HTI-opleiding een academisch niveau in het segment van constructies in beton of staal.

De masteropleidingen van de Betonvereniging en Bouwen met Staal brengen je carrière én je persoonlijke ontwikkeling als professionals naar een hoger plan. Ze gaan verder waar de opleiding van HTI is geëindigd.

Het ontwerpproces in de bouw en civiele techniek bestaat niet meer uit losse processen, maar steeds meer uit een geïntegreerd geheel van product- en procesontwikkeling. De MSEng-opleiding speelt in op veranderingen door verdere specialisatie en toenemende afstemmingsproblematiek. Een goede en veilige constructie ontstaat niet vanzelf. Het ontwerpproces is mede bepalend voor alle volgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid worden in het ontwerpstadium gemaakt. Om tijdens dit ontwerpproces de juiste afwegingen te kunnen maken moet je als constructief ontwerper beschikken over kennis van ontwerp- en berekeningsmethodieken, materiaaltechnologie, uitvoeringsmethoden, toegepaste en grondmechanica, regelgeving, normering, risicoanalyse en financieel-economische aspecten.

Beroepsprofiel

Constructeurs werken in de bouw bij opdrachtgevers, ontwerpers of aannemers van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële en infrastructurele projecten. Dit kan zowel in nieuwbouw als renovatie en herbestemming zijn. Zelfstandig en besluitvaardig optreden is de basis. Het gaat om het oplossen van vraagstukken met toepassing van varianten en alternatieven. Na deze studie beschik je over competenties als initiëren, ontwerpen, engineeren en realiseren en ben je in staat op een adequate manier taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit betekent voor het onderwijs dat:

  • je kennis, vaardigheden en houdingsaspecten aanleert waarmee je je beroepstaken kunt uitvoeren
  • je leert actief en zelfstandig te leren
  • de docent je ondersteunt en coacht tijdens het leerproces
  • de docent een inhoudelijk expert is in een bepaald vakgebied
  • de opdrachten zijn afgeleid van beroepstaken
  • het is gebaseed op de beroepspraktijk
  • toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welk competentieniveau je bereikt hebt en je inzicht geven in je vorderingen in het leerproces

Aan het einde van deze ontwikkelfase kun je een constructief probleem analyseren en oplossen. Voor het afstuderen moet je een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren én verdedigen voor de examencommissie.

Praktische gegevens

Voor HTI-gediplomeerden bestaat de opleiding uit twee in plaats van drie studiejaren van ongeveer 35 lesweken per jaar,  inclusief het afstudeerproject. Dit start in januari van het laatste jaar. De lessen zijn wekelijks op dinsdag van 15.00 tot 21.00 uur. Een lesmiddag/-avond bestaat uit zes lesuren van 50 minuten. Tijdens de lessen wordt, naast mondelinge kennisoverdracht, gebruikt gemaakt van studieboeken, dictaten, presentaties en casestudies. De studielast bedraagt 25 EC’s per jaar.

« Terug